Beránek
Římskokatolická farnost sv. Remigia v Praze - Čakovicích

Ohlášky

Bohoslužby

Informace

Program na faře

Historie

Sv. Remigius

Fotogalerie

Ke stažení

Odkazy

Pomoc do Ekvádoru

Kontakt

Prosby o modlitbu

Fotka kostela
TOPlist

Informace

Křest - dospělí

Křest dospělého člověka je možný tehdy, jestliže uvěřil v Krista jako jediného plného zachránce člověka, poznal a přijal víru církve a vyznává jí a chce žít ve společenství katolické církve a řídit se jejím učením víry i morálky. Dospělý člověk má za normálních okolností přijmout v jedné slavnosti takzvané iniciační svátosti, tedy být pokřtěn, biřmován a přijmout eucharistii.

Příprava na křest probíhá v několika etapách: po seznámení s obsahem křesťanské víry a základním obrácení, chce-li adept skutečně směřovat ke křtu a jeví známky víry i postupného obrácení, může být přijat do katechumenátu. To znamená, že se seznámil s vírou natolik, že může udělat zodpovědné rozhodnutí k jejímu plnému přijetí. V katechumenátu pokračuje příprava na křest. Když je zřejmé, že katechumenova víra je natolik úplná a zralá, že může být podkladem pro křest, je katechumen přijat mezi bezprostřední čekatele křtu. Během několika týdnů pak celá příprava na křest skončí udělením svátostí.

Délka přípravy na křest je různá, musí respektovat postupné rozvíjení víry člověka, zpravidla trvá jeden až jeden a půl roku.

Svátost křtu - malé děti

Na rozdíl od dospělého nemůžeme od malého dítěte čekat ani rozhodnutí pro křest ani vyznání víry. Malé děti se křtí proto, že patří do rodiny křesťanů a ta chce, aby dítě mělo spolu s nimi účast na životě církve. Proto se žádá od rodičů a kmotrů, aby byli pokřtěni, byli schopni svou křesťanskou víru při křtu vyznat a mohli tak uvést do víry i dítě, které je jim svěřeno. Proto by měli být oba rodiče katolicky pokřtěni a vychováni a měli by žít v církvi svou víru. Pokud toto platí jen o jednom, může to stačit, ovšem je třeba, aby si oba byli vědomi závazku, který ze křtu pro rodiče vyplývá, a respektovali ho, i když ho bude uskutečňovat jen jeden z rodičů.

O křest dítěte žádají zásadně jeho rodiče, kteří jediní mohou přijmout plnou zodpovědnost za to, že jejich dítě bude vychováno ve víře v Krista a v prostoru života a víry církve. Je samozřejmě možné pokřtít i dítě svobodné, ovdovělé nebo rozvedené matky, jsou-li ostatní podmínky křtu splněny. Kmotr nebo kmotra v tom mají rodičům pomáhat a tuto ochotu také před ostatními účastníky křtu deklarují.

Křest se uděluje při nedělní bohoslužbě. Tomu předchází několik setkání rodičů s knězem, jehož povinností je nejen rodiče informovat o náplni a průběhu křtu a vyřídit nutné administrativní věci, ale také je připravit k plnění těch úkolů, které do budoucna na sebe křtem dítěte berou.

Je-li dítě starší než cca 4 roky musí být už samo na křest přiměřeně připraveno, podle věku a vyspělosti.

Svátost manželství

"Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost." (viz Katechismus katolické církve, čl. 1601)

Manželský slib: "Já ... odevzdávám se tobě ... a přijímám tě za manžela/manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh."

Základním předpokladem je, že manželství uzavírají dva svobodní lidé - muž a žena, kteří byli pokřtěni v katolické církvi a pokud možno přijali i svátost biřmování. Oba chápou manželství jako nerozlučitelný svazek a v zásadě neodmítají děti.

Pokud je jeden z žadatelů pokřtěný v nekatolické církvi nebo nepokřtěný, pak se jedná o překážku. Tu je ovšem možné se svolením biskupa rozvolnit.

Pokud je jeden z žadatelů rozvedený, pak je nejprve nutné prozkoumat platnost předchozího svazku a teprve když je tento shledán neplatným, je možné následně uvažovat o uzavření svátosti manželství.

Před samotným uzavřením sňatku probíhá zhruba dvouměsíční příprava, při které se probírají základní teologické a psychologické aspekty křesťanského manželství.