Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA KNIHOVNA
Fotka Fotka Fotka
Sv. Anezka

NOVÉNA KE SV. ANEŽCE

Milí přátelé,

na pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa "sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." (Jan Pavel II.) Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale vím, že mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Proto si dovolujeme nabídnout vám a Novénu ke sv. Anežce České, kterou laskavě poskytlo nakladatelství Lípa, kterému děkujeme.

Celý text novény v PDF

Pro spěchající několik vybraných modliteb

Litanie k svaté Anežce České

(Jen pro soukromou potřebu)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se se nad námi!
Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Nejsvětější Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko . . .
Svatá Panno panen . . .
Svatá Anežko Česká . . .
Vznešená dcero rodu královského . . .
Ozdobo země české . . .
Přítelkyně svaté Kláry . . .
Slávou světa pohrdající . . .
Pokorná řeholnice . . .
Příklade poslušnosti . . .
Vzore skromnosti . . .
Dobroditelko chudých . . .
Láskyplná sestro nemocných . . .
Ochotná pomocnice potřebných . . .
Osvědčená přímluvkyně trpících . . .
Mocná orodovnice zarmoucených . . .
Rádkyně českých králů . . .
Usmiřující rozhněvané . . .
Vítězná bojovnice proti zlu . . .
Abychom tě dovedli následovat . . .
Abychom Boha milovali a jemu sloužili . . .
Abychom bližní za své bratry považovali . . .
Abychom trpící utěšovali podle tvého příkladu . . .
Abychom nuzným pomáhali, jak tys to činila . . .
Abychom se v křesťanských ctnostech zdokonalovali, jak tys to dovedla . . .
Abychom byli vždy poslušni vůle Boží . . .
Abychom tělo, svět a ďábla přemáhali . . .
Abychom svou víru statečně vyznávali . . .
Abychom veškerá utrpení statečně snášeli . . .
Abychom nikdy naději neztratili . . .
Abychom na život věčný nezapomínali . . .
Abychom byli na smrt dobře připraveni . . .
Abychom se rádi posilovali svatými svátostmi . . .
Abychom se jednou s tebou shledali v nebeském domově . . .
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
 

Modleme se
Věčný Bože, obětujeme ti rány našeho Pána Ježíše Krista, abys zahojil rány našich duší a na přímluvu svaté Anežky České dej nám své požehnání a vyslyš naše pokorné prosby. Uděl nám všechny milosti, potřebné tělu i duši a v hodině smrti nám buď milostiv!
Zvláště pak tě prosíme za . . . (řekni svými slovy, co si chceš novénou vyprosit). Pevně důvěřujeme, že nás vyslyšíš, abys tak oslavil naší přímluvkyni, svatou Anežku Českou. Kdyby snad naše prosba nesouhlasila s plánem tvé Prozřetelnosti, prosíme tě, dej nám sílu a odevzdanost do tvé svaté vůle.

Oroduj za nás, svatá Anežko Česká,
abychom byli hodni zaslíbení Kristových!

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

Modlitba ke sv. Anežce

Naše přemilá svatá Anežko Česká, vroucně tě prosíme, přimlouvej se za ... (řekni svými slovy účel). Ty jsi tak blízko Božskému Srdci Ježíšovu, které přislíbilo, že požehná každému podniku svých ctitelů.Vezmi si mou záležitost za svou a tak jí Božské Srdce jistě požehná, to jest vyslyší naše prosby skrze tebe, ó naše soucitná přímluvkyně. Přimlouvej se také za nás, abychom svá dobrá předsevzetí vždy plnili a tak věrně Bohu sloužili a došli jednou věčné spásy. Amen.


Biblický citát na dnešní den
Snažte se, abyste byli před Pánem bez úhony v pokoji. (2 Petr 3,14)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Mějme důvěru, protože ti, kdo očekávají Ježíše Krista, nebudou zklamáni. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist