V rozpisu bohoslužeb najdeme každý čtvrtek "adoraci". Pro některé z nás je to termín, kterému rozumí, jiným možná příliš neřekne. O co se tedy jedná?

Slovo samotné pochází z latiny, kde slovo adoratio znamená klanění, projevení nejhlubší úcty. Mezi různými formami modlitby adorace úzce souvisí s vědomím Ježíšovy skutečné přítomnosti v Eucharistii (Svátosti oltářní, Nejsvětější svátosti, "proměněné hostii"). Toto vědomí nacházíme v církvi již od jejího počátku, byť se konkrétní projevy liší podle různých období: od procesí a společných modliteb s velkou okázalostí po celodenní či tzv. věčné adorace - tedy možností 24/7 přijít do kostela/kaple, kde je v monstranci vytavena Eucharistie a kde se člověk může ztišit a čerpat z fyzické blízkosti Krista pokoj a sílu.

Jak na tuto modlitbu?

Způsobů je více. V jednoduchosti stačí přijít a spočinout v tichu. Případně můžeme využít nějakého textu z Bible, duchovní literatury. Níže naleznete pár tipů.

Žijeme v době ovládané strachem a obavami, a to nás ničí. Jistě že nemůžeme úplně z našeho života vyloučit trápení, dokud žijeme v tomto slzavém údolí. Nicméně je nemůžeme nechat, aby strávili náš život.

Dnes, více než kdy jindy, potřebujeme sílu a pokoj, které nacházíme u Ježíše v Eucharistii. Pokud by si víc lidí udělalo čas na adoraci, alespoň jednou za týden, mohlo by se mnoho věcí změnit k lepšímu.

Občas může být těžké se ztišit v Ježíšově přítomnosti. Následujících sedm úryvků mohou pomoci našemu usebrání:

Žl 46, 8-9

S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí. Pojďte, pozorujte Boží skutky, které učinil k úžasu země.

sv. Padre Pio

Často vkládej svou důvěru do Boží prozřetelnosti a buď si jistý, že spíš skončí nebe a země, než že by Bůh zanedbal tvou ochranu… Moje minulost, Pane, svěřuji do tvého milosrdenství. Mou přítomnost do tvé lásky. Mou budoucnost do tvé prozřetelnosti.

sv. František Saleský

Nevyhlížej to, co by se mohlo stát zítra. Ten samý věčný Otec, který se o tebe stará dnes, bude o tebe pečovat zítra a každý den. Buďto tě ochrání před utrpením nebo ti dá sílu ho prožít. Upokoj se a odlož všechny úzkostné myšlenky a představy.

Jan 14, 1 – 4. 18 – 20

Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“… Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás.

Lk 12, 22 – 25

Dále řekl svým učedníkům: „Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Vždyť život je víc než jídlo a tělo víc než šaty. Podívejte se na havrany! Nesejí, nežnou, nemají zásobárnu ani stodolu; živí je Bůh. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život i jen o chvilku?

Ježíš ke sv. Faustyně

Všechna milost (Boží láska) pochází z milosrdenství a naše poslední hodina oplývá milosrdenstvím pro nás. Ať se nikdo nepochybuje o Boží dobrotě. I kdyby byly jeho hříchy tmavé jako noc, Boží milosrdenství je silnější než naše mizérie. Jen jedna věc je třeba: aby hříšník pootevřel dveře svého srdce, i kdyby jen malilinko, a nechal vstoupit paprsek Boží milosrdné milosti a Bůh udělá zbytek.

Sv. Terezie z Avily

Ničemu nedovol tě znepokojit. Ničemu nedovol tě strašit. Všechny věci pomíjí, Bůh se nemění. Trpělivost dosáhne všeho. Kdokoliv má Boha, tomu nic neschází. Pouze Bůh sám stačí.

(zdroj: Pint with Aqinas)