Živý růženec

Živý růženec

t_ruzenec V naší farnosti hledáme členy do skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Skupinka se nazývá „růže“ a měla by obsahovat dvacet osob, které se tak dohromady denně pomodlí celý růženec radostný, bolestný, slavný i světla.

Určený desátek se mezi členy vždy po měsíci střídá. Na každý měsíc má také skupinka určité úmysly, za které jsou modlitby obětovány. Určené desátky a úmysly na aktuální měsíc jsou rozesílány členům na e-mail.
Pokud máte zájem zapojit se do skupinky nebo jakékoliv dotazy, napište prosím na e-mail [email protected] nebo volejte číslo 732 931 974 (Helena Stránská).

Jak se modlit živý růženec?

Každý člen se modlí svůj určený desátek denně po dobu jednoho měsíce. Je správné krátké rozjímání nad daným tajemstvím, nebo si je přečíst z vhodné knížky. Je možné pomodlit se svůj desátek kdykoliv během dne. Pokud nenajdeme klidný čas před sochou nebo obrazem Panny Marie, je možné modlit se také například během cesty do zaměstnání nebo drobných domácích prací.

Modlíme se na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na jednotlivé měsíce, případně na vlastní úmysly, týkající se naší farnosti nebo které jsou právě aktuální v životě církve.

Další informace naleznete na webu www.vira.cz nebo na stránkách farnosti v Kbelích.

Řekli o modlitbě růžence

„Rád bych poukázal na důležitost a krásu modlitby svatého růžence. Odříkáváním Zdrávasů jsme přiváděni ke kontemplaci Ježíšových tajemství a rozjímání ústředních momentů Jeho života, aby byl On - stejně jako pro Pannu Marii a svatého Josefa - středem našeho myšlení, naší pozornosti a našeho jednání.“
(Katecheze papeže Františka, nám. sv. Petra, 1. 5. 2013)

‚Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.‘ (Sk 1,14) Růženec je modlitbou, která líčí Marii v jejím spojení s Kristem a jeho vykupitelským posláním. Zároveň je to modlitba k Marii, k naší nejlepší přímluvkyni u jejího Syna. Konečně je růženec modlitbou, v níž hovoříme s Marií zvláštním způsobem, tak jako se apoštolové společně s ní modlili ve večeřadle, když se připravovali na seslání Ducha svatého.“
(sv. Jan Pavel II., Slovo na každý den, str. 154)

„Přicházejte k Panně Marii. Milujte ji! Neustále se modlete růženec. Modlete se ho dobře. Modlete se ho tak často, jak jen můžete! Buďte lidmi modlitby. Ať vás nikdy neunaví modlit se, to je naprosto nezbytné. Modlitba rozechvívá srdce našeho Boha a získává všechny potřebné milosti!“
(sv. otec Pio)

„Je pravda, že růženec přináší slávu a dělá radost Ježíši Kristu, Panně Marii a všem blaženým, neboť po ničem větším pro naše věčné štěstí netouží, než vidět nás v tomto cvičení tak oslavujícím našeho Spasitele a tak spásném pro nás.“
(sv. Ludvík Maria Grinion z Montfortu)

„Jsem přesvědčen, že růženec je po mši svaté a Denní modlitbě církve nejmocnější modlitbou.“
(P. Gabriele Amorth, S růžencem v ruce)

„Ježíš je středem růžencové modlitby, jako byl a je středem Mariina života. Matka se tu dělí o svou životní zkušenost, o poklad svého srdce. Ježíš, jenom Ježíš.“
(P. Jaroslav Brož, Apoštol Božího milosrdenství 3, 2017)